Систем квалитета

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац својом пословном политиком успешно обезбеђује:

          – континуалну производњу и дистрибуцију потребних количина воде за пиће

          – висок ниво квалитета и здравствену исправност воде

          – прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода

          – одржавање водоводне и канализационе мреже

          – заштиту животне средине и

          – заштиту здравља запослених и безбедност на раду.

Постигнути резултати у више од једног века преиспитани су и у свим битним аспектима управљања предузећем и потврђени добијањем сертификата за успешну примену међународних стандарда.

Интегрисани систем менаџмента (IMS) уведен је према стандардима:

SRPS ISO 9001/2008

SRPS ISO 9001/2008

SRPS ISO 14001/2005

SRPS ISO 14001/2005

SRPS OHSAS 18001/2008

SRPS OHSAS 18001/2008

SRPS EN ISO 22000/2007

SRPS EN ISO 22000/2007

 

Сертификати су добијени први пут 2008, а затим 2010. и 2014. са важношћу до 2017. године.

 

Број посета: 3,311