Шуме

Служба газдовања шумским засадима и одржавања зелених површина газдује шумама у заштитном подручју акумулацијe Грошница.
Слив Грошничке реке својим положајем и конфигурацијом представља еколошку средину изузетног значаја за Град Крагујевац и околна насеља, која се налазе у његовој непосредној близини.
Укупна површина ове газдинске јединице износи 585,28 ха.

Жежељ

Број посета: 3,069