Услуге

ЈКП”Водовод и канализација” – Крагујевац, свим физичким и правним лицима нуди и следеће услуге:

         – пројектовање и изградња водоводних линија, линија фекалне и кишне канализације и система водоснабдевања,

         –  пражњење септичких јама и одвоз садржаја цистерном,

         –  отпушавање и прочишћавање линија фекалне канализације цистерном,

         – испитивање исправности водомера,

         –  поправка водомера,

         –  оверавање водомера,

         –  узорковање и испитивање квалитета воде,

         –  мерење притиска у водоводној инсталацији,

         –  мерење протока воде,

         –  изнајмљивање возила и радних машина,

         –  израда елабората измене режима саобраћаја,

         – преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и громобранских инсталација, са издавањем стручног налаза,

         –  израда све потребне документације из области безбедности и здравља на раду.

Багер Испитивање уређајем Северин Лабораторија за испитивање водомера Микробиолошка лабораторија Хемијска лабораторија

Број посета: 12,280