Основни подаци

Годином оснивања савременог водовода сматра се 1904. када су каптирани трмбаски бунари и гравитационим цевоводом вода доведена у град.

ДЕЛАТНОСТ

– Производња и прерада воде и снабдевање Града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће,
– Сакупљање, одвођење и перчишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца,
– Одржавање и иградња водоводних и канализационих система и хидрограђевинских објеката,
– Пројектовање и грађевински радови на изградњи иодржавању водоводне и канализационе мреже,
– Поправка, одржавање и баждарење водомера

ФУНКЦИЈА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац снабдева водом грађане Крагујевца и већег броја приградских насеља, као и привреду и друге делатности Града.
Крагујевачки водовод снабдева водом и грађане Кнића, Баточине и Краљева.

ПРОИЗВОДЊА

Водоводни систем Крагујевац чини комплекс инжењерско-техничких објеката:

– изворишта,
– транспорт сирове воде
– постројење за пречишћавање воде
– дистрибутивни систем
– примарни транспорт,
– водоводна мрежа,
– црпне станице,
– резервоари.

Снабдевање водом обезбеђује се из три изворишта: акумулација „Гружа“, „Моравски систем“ и акумулација „Грошница“.

Улица: Краља Александра I Карађорђевића 48  34 000 Крагујевац

Телефони: 034/335-745; 034/332-240; 300-540

Факс: 034/335-746; 034/335-750

Текући рачуни: 160-7109-89 Banca Intesa

E-mail: jkpvik@gmail.com

Број посета: 14,468