Права и обавезе

На основу

ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

објављене у Службеном листу Града Крагујевца 25. септембра 2009. и допуњене 2014. године на следећи начин се дефинишу права и обавезе предузећа и корисника:

Члан 32.

Ради заштите јавног водовода, а у циљу обезбеђивања континуитета у испоруци воде, као и задржавања потребног нивоа у задовољавању потреба корисника, утврђује се дозвољени обим потрошње воде за домаћинства.

Дозвољеним обимом потрошње воде у смислу става 1. овог члана, сматра се потрошња воде у количини 10 м3  месечно по члану домаћинства корисника у објектима колективног становања или у породичним стамбеним зградама.

Дозвољеним обимом потрошње воде за објекте у којима није евидентиран ниједан члан домаћинства ( викендице, куће за одмор, објекти и станови у којима нико не живи ), сматра се потрошња воде у количини 10 м3  месечно по домаћинству.

Количину воде утрошену преко дозвољене потрошње, корисник плаћа у двоструком износу цене комуналне услуге.

Количину воде утрошену преко рационалне потрошње, утврђену у складу са чланом 59. ове Одлуке, корисник плаћа у троструком износу цене комуналне услуге.

Члан 33.

Предузеће је дужно да:

 1. врши испоруку воде у складу са прописаним стандардима и нормативима у погледу квалитета и исправности воде,

 2. трајно чува комплетну техничку документацију о стварно изведеном стању јавног водовода и јавне канализације,

 3. примењује прописане техничке услове,

 4. одржава постројења и уређаје јавног водовода и јавне канализације,

 5. одржава прикључке од уличне водоводне мреже закључно са централним или индивидуалним водомером,

 6. одржава прикључке од уличне канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије,

 7. одржава и контролише исправност водомера,

 8. врши замену неисправних водомера по службеној дужности или на захтев корисника у року од 10 дана од дана пријема захтева, односно од констатовања неисправности по службеној дужности, о свом трошку,

 9. најмање три пута годишње за категорију 1. Грађани, а за категорију 2. Остали корисници најмање једном месечно, као и у случају промене цене очитава стање на водомеру

 10. врши прикључење унутрашњих инсталација на јавни водовод и јавну канализацију,

 11. ватрогасним јединицама, односно друштвима, достави план хидраната на водоводној мрежи и да их обавести о сваком укинутом и новом уграђеном хидранту, одмах по насталој промени,

 12. одржава надземне хидранте на јавним површинама и обележи места на којима се налазе подземни хидранти,

 13. обезбеђује испоруку воде за јавне сврхе,

 14. стално контролише састав испуштених вода из централних постројења за пречишћавање воде и по потреби предузима одговарајуће мере,

 15. отклони трагове изливених отпадних вода са јавних површина,

 16. на захтев корисника изврши чишћење септичке јаме,

 17. планира и усклађује своје планове са планским документима града Крагујевца.

Члан 35.

Корисник има право да тражи контролу исправности водомера, а Предузеће је дужно да изврши тражену контролу у року од осам дана од пријема захтева.

Ако се контролом утврди да је водомер неисправан, Предузеће је дужно да га замени најкасније у року од 10 дана, од дана када се утврди неисправност.

Трошкове испитивања водомера сноси Предузеће, осим у случају ако надлежни орган – лабораторија установи да је водомер исправан, када ове трошкове сноси корисник.

Ако је захтев поднет по истеку рока важења жига, којим се потврђује исправност водомера, корисник неће сносити трошкове провере исправности централног водомера.

Члан 36.

Корисник је дужан да:

 1. одржава унутрашње инсталације водовода и канализације, окно за водомер, прво ревизионо окно иза регулационе линије и сопствене уређаје за повећање притиска, пречишћавање отпадних вода и септичке јаме,

 2. затражи прикључење на систем јавне канализације у року од шест месеци од дана испуњења техничких услова, а да одмах по прикључењу унутрашње инсталације на јавну канализацију стави ван употребе септичку јаму,

 3. поступи у складу са са техничким условима при извођењу радова

 4. предузећу плаћа накнаду за извршену комуналну услугу у роковима прописаним овом одлуком,

 5. допусти приступ и омогући очитавање водомера, уручивање обрачуна, одржавање водоводног прикључка и контролу исправности других уређаја чија би неисправност могла да нанесе штету јавном водоводу и јавној канализацији.

Члан 37.

Кориснику није дозвољено да:

 1. сам уклони водомер или скине пломбу са водомера, поправља га или да ангажује друго лице, осим Предузећа,

 2. користи кућне водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја,

 3. употреби затварач испред водомера и скине пломбу са њега, осим у случају пожара или хаварије, с тим да о томе одмах обавести Предузеће,

 4. јавну канализацију користи за одвођење атмосферских вода са сливних површина (кровова, дворишта, стаза и других бетонираних површина и сл.),

 5. изврши самовласно прикључење на технички систем водоводне или канализационе мреже,

 6. прикључи унутрашње водоводне и канализационе инсталације преко водоводног или канализационог прикључка или унтрашњих инсталација другог корисника,

 7. одводи отпадне и атмосферске воде преко унутрашњих инсталација канализације суседне зграде, односно земљишта,

 8. угради одводну цев на делу канализационог прикључка од уличне канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије,

 9. у јавну канализацију испушта материје које ометају протицање или пречишћавање отпадних вода или које могу оштетити канализациону мрежу,

 10. да покрива и подиже поклопце са уличних ревизионих окана и убацује предмете и материје које онемогућавају нормално функционисање канализације.

Члан 37 а)

Уколико дође до пуцања цеви или хаварије на унтрашњим водоводним инсталацијама корисника и истекне већа количина воде, корисник је дужан да отклони квар и да исту пријави Предузећу, с тим што ће Предузеће од корисника наплатити 60% накнаде за испоручену воду.

Члан 38.

Корисник има право да привремено откаже коришћење комуналне услуге, уколико постоје технички услови за искључење, а отказом не доводи до поремећаја пружања комуналних услуга другим корисницима. Отказ се врши у писаној форми, најмање 15 дана пре престанка коришћења комуналне услуге.

Број посета: 10,040