Лабораторије

Лабораторије за испитивање квалитета воде за пиће

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА

МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

СЛУЖБА ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ВОДОМЕРА

АКРЕДИТАЦИЈЕ:

SRP ISO/IEC 17025:2006, сертификат брoj 01454, акредитациони број 01-313

SRPS ISO/IEC 17020:2012, сертификат број 01272, акредитациони број 06-053

Организациона целина у ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац у којој се обављају физичко-хемијска, и микробиолошка испитивања воде, формирана је 1987. године под називом Служба санитарне контроле и обезбеђење квалитета воде. Од 2001. године, ради као Сектор за санитарну контролу воде, а од 2014.год. као Сектор контроле.

Испитивање воде утврђено је законским прописима и интерним документима, а утврђивање исправности воде за пиће врши се према захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ” бр.42/98 и 44/99).

Компетентност лабораторија потврђена је акредитацијом, од стране Акредитационог тела Србије, у складу са захтевима стандарда SRP ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање. Прва акредитација додељена је 05.05.2010.год, а обновљена је 13.08.2014. и 13.08.2018.године.
Сертификат о акредитацији број 01454, акредитациони број 01-313.

Организациона целина у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац која обавља послове сервисирања и контролисања водомера формирана је 1965.године под називом Лабораторија за преглед водомера. Новом организацијом 2014. промењен је назив у Лабораторија за контролисање водомера.

Лабораторија за контролисање водомера обавља послове оверавања водомера, како за интерне потребе, тако и за трећа лица. Компетентност лабораторије потврђена је акредитацијом, од стране Акредитационог тела Србије, у складу са захтевима стандарда SRP ISO/IEC 17020.

Прва акредитација додељена је 05.05.2010, а обновљена 19.08.2014. и 13.08.2018. године у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 -Оцењивање усаглашености -захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање (акредитациони број 06-053, Сертификат бр. 01272.
Решењем Министарства финансија и привреде од 15.08.2012.год. ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац овлашћује се за обављање послова оверавања водомера за хладну воду. Метролошке карактеристике водомера дате су у Обиму акредитације.

Решењем Министарства привреде, Дирекције за мере и драгоцене метале, 14.05.2018. године ЈКП “Водовод и канализација“ је обновило овласћивање за обављање послова оверавања водомера за хладну воду.
Делатност и услови за обављање послова оверавања утврђени су законским прописима и интерним документима.

 Хемијска лабораторија Микробиолошка лабораторија Микробиолошка лабораторијаЛабораторија за испитивање водомера Лабораторија за испитивање водомера

Број посета: 4,520