Количина и квалитет воде

Вода коју производи и дистрибуира ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, хигијенски је исправна и може се користити за пиће и припрему животних намирница.

Свакодневну контролу воде врше акредитоване лабораторије Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац, овлашћен од надлежних министарстава.

У систему за снабдевање водом за пиће који има изворишта, производне погоне, резервоаре и водоводну мрежу, контрола воде обавља се на три нивоа:
– Лабораторијама производних погона (први ниво)
– Лабораторијама Сектора контроле (други ниво)
– Лабораторијама Института за јавно здравље Крагујевац (трећи ниво)
На тај начин је ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац успоставио потпуну контролу у свим фазама производње и дистрибуције, у складу законским прописима, стандардима, принципима добре произвођачке и хигијенске праксе, анализе опасности и критичних контролних тачака .
Контрола воде врши се према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“бр.42/98, 44/99 и 28/19) који је усаглашен са Директивама Европске Уније и препорукама Светске здравствене организације.

У протеклој недељи, од 16. до  22. марта 2020. године, вода коју је произвело и дистрибуирало ЈКП ” Водовод и канализација” Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл.лист СРЈ”, бр.42/98, 44/99 ).

Испитивања су вршена у лабораторијама Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац.

Потрошња воде 

Потрошња воде за месец Јануар 2020. године

На следећим линковима можете прегледати потрошњу воде по годинама и месецима:

Потрошња воде у 2017. години – по месецима

Потрошња воде у 2018. години – по месецима

Потрошња воде у 2019. години – по месецима

Разлика у потрошњи воде


Број посета: 4,143