Гружа

Завршетком изградње Моравског система 1975. године констатовано је да је град обезбеђен нормалним снабдевањем до краја 1977. године и да се одмах мора приступити изградњи следећег водоводног система за снабдевање Крагујевца водом. Још 1974. године је урађена студија нових изворишта, којом су обухваћени сви сливови у близини Крагујевца. Утврђено је да је најбоље решење изградња водоводног система на реци Гружи, јер једино у том сливу има довољних количина воде.

Снабдевање Крагујевца водом из Груже решава се на тај начин што се на реци Гружи гради брана, узводно од села Пајсијевић, на профилу „Туцачки напер“. На тај начин се формира акумулација „Гружа“ чија је основна намена водоснабдевање, а споредне намене су да заштити низводно подручје од поплава, да задржи нанос и да побољша протицање Груже у периоду малих вода.

Из акумулације се вода гравитацијом доводи у постројење за пречишћавање воде, лоцирано са леве стране Груже, на око 2 км узводно од села Пајсијевић, односно на 300 м низводно од бране. Постројење је прилагођено у техничком погледу квалитету сирове воде. После пречишћавања, вода се пумпама потискује до Крагујевца цевоводом укупне дужине 22703 м. На делу превоја „Вучковица“ цевовод пролази кроз тунел. На крају цевовода је резервоар Р-14 укупне запремине 34000 м3. У подручју превоја „Вучковица“ је други резервоар запремине 2 x 1000 м3. Резервоар Р-14 представља основни резервоарски простор за снабдевање града Крагујевца водом, док резервоар „Вучковица“ има задатак да снабдева сва насеља од Пајсијевића до Корићана и да спречи пражњење цевовода у периоду када пумпе нису у погону.
Постројење за пречишћавање воде пројектовано је на капацитет од 1200 л/сек што одговара максималној дневној потрошњи и за 1500 л/сек за потрошњу у изузетним приликама. Процес пречишћавања мора да обухвати:

         – предозонизација

         – таложење уз претходну коагулацију

         – филтрирање

         – дезинфекцију хлором

Управљање технолошким процесом врши се из командно – контролног места.

Брана и постројење на Гружанском језеру

Брана на Гружанском језеру

Гружанско језеро

Гружанско језеро

Пумпна станица на ГружиОзон-генераторОзон-генератор

Коагулатор на ГружиГружанско језеро Испуст на брани Испуст на брани Базени

Број посета: 7,774