Морава

Прва фаза Моравског система је изграђена од 1964. до 1969. године, а друга фаза од 1972. до 1975. године. Пројекти су поверени предузећу „Хидропројект“ из Београда. Концепт система је следећи: подземна вода из приобаља Мораве се црпи дреновима и прикупља у рени-бунаре. Помоћу пумпи се врши прво дизање до црпне станице у Жировници, одакле се обавља друго дизање до филтер-постројења на Кошутњаку. Из резервоара чисте воде врши се треће дизање до резервоара на Метином брду одакле се дистрибуира у градску мрежу.

Рени бунари

Филтер поља на КошутњакуПумпна станица на КошутњакуЦевна галерија на КошутњакуПостројење за прераду воде са лабораторијом на КошутњакуПумпна станица Жировница

Број посета: 4,791