Цветојевац

Централно постројење за пречишћвање отпадних вода (Ц.П.П.О.В.) Цветојевац налази се на магистралном путу Крагујевац – Баточина 7.5 км од града. Постројење је намењено за третман индустријских и фекално-санитарних вода. Изградња Ц.П.П.О.В. Цветојевац је почела 1987. године, а објекат је завршен и пуштен у рад у септембру 1990. године. Пројектовани капацитет за пречишћавање отпадних вода је 1520 л/с, а тренутно се користи око 1/3 расположивог, што сасвим задовољава тренутне потребе привреде и грађанства. Отпадне воде које колектором стижу до система, после пречишћавања се упуштају у реципијент – река Лепеница. Квалитет упуштене воде задовољава законом прописане норме, што је верификовано и издавањем водне дозволе од стране надлежних министарстава.

Цветојевац

Цветојевац ЦветојевацБиоаерациони базен на Цветојевцу Команда ЦППОВ Дигестори

Број посета: 6,145